Profil kancelárie | Služby | Partneri | Kontakt | Kde nás nájdete?
Vážené dámy a páni,

Právna kancelária SCHUBERT & partners bola založená jej zakladateľom JUDr. Stanislavom Schubertom a jeho partnermi v roku 1991 za účelom poskytovania právnych a súvisiacich služieb v Slovenskej republike (Českej a Slovenskej federatívnej republike). Potrebu špecializovaných právnych služieb si vyžiadali politické zmeny v bývalom tzv. „Československu“, rozvoj súkromného podnikania a následne uskutočňovaná hospodárska transformácia krajiny z direktívnej plánovanej ekonomiky na trhovo orientovanú ekonomiku.

Po svojom vzniku začala poskytovať právne služby prevažne v oblasti tvoriaceho sa obchodného práva. Klientmi našej kancelárie sa bezprostredne po jej vzniku stali najmä podnikatelia a spoločnosti podnikajúce v Slovenskej republike ako i zahraniční investori, ktorí sa rozhodli vstúpiť na trh a podnikať v Slovenskej republike samostatne, alebo v spolupráci so slovenskými subjektami (joint-venture), alebo svoj vstup na trh v Slovenskej republike zvažovali a potrebovali pre svoje rozhodnutia zodpovedajúce právne informácie a právne zabezpečenie plánovaných investícií.

Kancelária SCHUBERT & partners zastupovala a zastupuje klientov i pred súdmi a inými orgánmi Slovenskej republiky, najmä pri ochrane ich práv a oprávnených záujmov. V rámci poskytovania daňového poradenstva kancelária zastupuje klientov voči orgánom štátnej správy v oblasti daní, a to až po úroveň ich zastupovania v sporoch pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky.

Naša kancelária počas svojho pôsobenia rozširovala ponuku poskytovaných právnych služieb o tie druhy služieb, ktoré si klienti vyžadovali vzhľadom na prebiehajúce politické a hospodárske zmeny v Slovenskej republike, a tým i rozvíjajúci sa trh právnych služieb. Zatiaľ čo po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky na Českú republiku a Slovenskú republiku v roku 1993 sa ťažisko právneho poradenstva poskytovaného našou kanceláriou sústredilo najmä na právne služby v oblasti finančného, devízového či daňového práva (kedy sa klientom právnej kancelárie stala i Národná Banka Slovenska a Slovenská republika prostredníctvom niektorých svojich štátnych agentúr).

Neskôr sa ponuka našich právnych služieb z oblasti financovania vládnych a iných projektov rozšírila i na právne poradenstvo pri realizácii projektov v oblasti informačných technológií, právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania vrátane príprav účastníckych podkladov a podkladov pre realizáciu verejných tendrov a v daňovej oblasti na poradenstvo pri vytváraní podnikateľskej daňovej štruktúry klienta pre účely dosiahnutia najvýhodnejšieho zdanenia jeho príjmov pri investovaní v Slovenskej republike, resp. pri investovaní zo Slovenska do zahraničia.

V tom čase sme začali poskytovať i právne poradenstvo pri prevzatí obchodnej spoločnosti (akvizícii), alebo niektorej jej časti, prípadne niektorých jej aktív investorom a právne poradenstvo pri reštrukturalizácii podniku za účelom zníženia nákladov podniku formou odčlenenia niektorých jeho interných činností a služieb a ich presun mimo podnik na princípe externej dodávky (outsourcing).

Osobitnou oblasťou pôsobenia našej kancelárie sa stalo i poradenstvo v oblasti konkurzného práva, súvisiace najmä s veľkým počtom bankrotujúcich spoločností v priebehu 90-tych rokov.

Vlády Slovenskej republiky deklarovali trvalý záujem na hospodárskej podpore ekonomiky Slovenskej republiky formou vstupu priamych zahraničných investícií. Boli schválené i príslušné zákony na podporu potrebnej infraštruktúry umožňujúcej vstup investorov vo forme tzv. investovania na zelenej lúke. V oblasti vytvárania tejto infraštruktúry právna kancelária poskytuje právne služby vo viacerých oblastiach, a to napr. pri príprave potrebných právnych krokov na zriaďovanie priemyselných parkov, ktoré majú podstatný a perspektívny význam pre primárny i sekundárny rozvoj príslušného regiónu i pre celú ekonomiku Slovenskej republiky alebo pri právnom poradenstve pre investorov, ktorí investujú do nehnuteľností, najmä do výstavby obchodných a administratívnych priestorov – tzv. business centier a obdobných stavieb.